త్రైపాక్షిక వార్తలాపం

  • TSFC హైదరాబాద్ రీజినల్ కన్సల్టేషన్‌

    Mar 21, 2024
    ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు చర్చిస్ (FTC) రాష్ట్ర యూనిట్, తెలంగాణ స్టేట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ చర్చిస్ (TSFC) హైదరాబాద్ అగ్రపీఠాధిపతులు,TSFC అధ్యక్షులు మహా పూజ్య కార్డినల్ పూలా ఆంథోని,   మరియు డోర్నకల్‌ సి.ఎస్‌.ఐ బిషప్ రైట్ రెవ.కె.పద్మారావు గార్ల అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ రీజినల్ కన్సల్టేషన్‌ మార్చి 20, 2024న నిర్వహించబడింది.