దివ్యపూజా పఠనాలు | అక్టోబర్ 03

దివ్యపూజా పఠనాలు | అక్టోబర్ 03

మొదటి పఠనం : జెకర్యా   8:20-23

కీర్తన 87:1-3, 4-5, 6-7

సువిశేష పఠనం : లూకా  9:51-56