మహా పూజ్య. ఉడుమల బాల గారికి గురుత్వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

priestly ordination most rev bala
priestly ordination most rev bala

వరంగల్ పీఠాధిపతులు, అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు అధ్యక్షులు మహా పూజ్య. ఉడుమల బాల గారికి గురుత్వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

Article and Design By
M. Kranthi Swaroop
RVA Telugu Online Producer