దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 7,2023

మొదటి పఠనం : కొలొస్సి 1:9-14
భక్తి కీర్తన 98:2-3, 3-4, 5-6
సువిశేష పఠనం : లూకా 5:1-11

Tags