దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 4,2023

మొదటి పఠనం : 1 తెస్స 4:13-18
భక్తి కీర్తన 96:1, 3, 4-5, 11-12, 13
సువిశేష పఠనం : లూకా 4:16-30

Tags