దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 3,2023

మొదటి పఠనం : యిర్మీ 20:7-9 
భక్తి కీర్తన 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
రెండవ పఠనం: రోమి 12:1-2 
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 16:21-27
 

Tags