దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 2,2023

మొదటి పఠనం : 1 తెస్స 4:9-12
భక్తి కీర్తన 98:1,7-8, 9
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 25:14-30

Tags