దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 1,2023

మొదటి పఠనం : 1 తెస్స 4:1-8
భక్తి కీర్తన 97:1, 2, 5-6, 10, 11-12
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 25:1-13

Tags