SAINT OF THE DAY – OCTOBER 18 పునీత లూకా|ST. LUKE, EVANGELIST

(అపోస్తలుడు, వైద్యుడు, మూడవ సువార్తికుడు, అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథకర్త. కళాకారులు, గాజు పరిశ్రమ కార్మికులు, నోటరీ లేఖకులు, పెయింటర్లు, వైద్యులకు పాలక పునీతుడు 1వ శతాబ్దము) పూర్వం సిరియా రాజధాని అయిన అంతియోకు నగర నివాసి లూకాగారు. విద్యావంతులు. వృత్తిరీత్యా వారు వైద్యులు. పునీత పౌలుగారు రెండో విడత వేదవ్యాపక పర్యటనకు యూదేతర సీమలకు వెళ్లినప్పుడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనారు. అదే సమయంలో చికిత్స నిమిత్తం వారు లూకాగారిని సంప్రదించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలోనే విగ్రహారాధకుడును, అన్యుడైన లూకాగారికి క్రీస్తు రక్షణ్యం గూర్చి బోధించి వారిని క్రైస్తవ జీవన స్రవంతిలోనికి తీసుకు వచ్చారు. ఆ విధంగా అన్యమతస్తుల అపోస్తలుడుగా కీర్తింపబడిన పరిశుద్ధ పౌలుగారితో పునీత లూకా గారికి సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది.

భక్త పౌలుగారు తెస్సలోనిక, ఏతెన్సు, కొరింతు ప్రాంతాలలో సువార్తా ప్రచారం చేసిన మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పునీత లూకాగారు ఫిలిప్పీ ప్రాంతంలో సువిశేషాన్ని అందించారు. తర్వాత పాలస్తీనాలోని యెరూషలేముకు పునీత పౌలు గారితో తిరిగి వచ్చారు. అపోస్తలుడైన పౌలుగారు కైసరియా (సెజారియా) వధ ఖైదీగా బంధింపబడినప్పుడు లూకాగారే తరచూ సందర్శించారు. ఆ కాలంలోనే లూకాగారు వ్రాసిన సువార్తనే పునీతులైన జెరోము, జాన్ క్రిస్సోంగార్లు పౌలుగారి సువార్త అని పేరు పెట్టారు. పునీత పౌలుగారి ప్రభావం, వెలుగు తమపై పడినట్లు లూకాగారు చెప్పుకున్నారు. పౌలుగారి ప్రబోధాల్ని, సత్యోపదేశాన్ని లూకాగారు గొప్ప విశ్వాసంతో వ్రాసి, వ్యాఖ్యానించారు.

మొదటి సువార్త లేఖకులైన పునీత మత్తయిగారు ఏసుక్రీస్తు వారి మాతృభాషయైన అరమాయిక్ భాషలో లిఖించిన శుభవార్త అప్పటికే విస్తుృత ఉపయోగంలో ఉంది. లూకాగారు తమకు తాముగా సువార్తను రచిస్తున్నప్పుడు రెండవ సువార్తికుడైన పునీత మార్కుగారి సువార్తగ్రంథాన్ని తమ ముందు ఉంచుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. క్రైస్తవ స్వచ్చందత, సమత, మమత, పేదరిక నియమం, ప్రాయశ్చిత్తం, ఆనందం గురించి లూకాగారి సువార్త నొక్కి చెబుతుంది, గాబ్రియేలు దేవదూత శుభవర్తమానాల్ని మేరీమాతకు అందించడం, ఎలిశబేతమ్మను దర్శించడం, క్రీస్తు జననం, ప్రభువు బాల్య జీవితం వర్ణనను కండ్లకు కట్టినట్లు అందించారు. ఏసుక్రీస్తువారి జీవితాన్ని, సందేశాన్ని వ్రాయడానికి ముందు లూకాగారు చాలామంది ప్రత్యక్ష సాక్షుల్ని కలసి వివిధ విషయాల్ని సేకరించడానికి చాలా శ్రమ పడినారన్నది యదార్ధం. ముఖ్యంగా తల్లి మరియాంబగారి నుండి పలు వాస్తవాలు సేకరించడం వల్ల ఈ శుభవార్తకు “మరియమాత సువార్త”నికూడ చెప్పడం కద్దు.

పునీత లూకాగారు స్వతహాగా విద్యావంతుడు, మంచి గ్రహింపు, భావవ్యక్తీకరణ శక్తి కలిగి ఉండటాన ప్రామాణిక గ్రీకు భాషలో తమ రచనను కొనసాగించారు. సంస్కృతిపరంగా లూకాగారిది గ్రీకు నేపథ్యమే. గ్రీకు ప్రజలకోసమని తమ సువార్త రచనచేశారు. గ్రీకులకు అర్దంకావు లేక అక్కర లేదనుకున్న యూదుల చట్టాలు, ఆచారాలకు సంబంధించిన అంశాలను విడిచి పెట్టినట్లు తెలుస్తుంది. అయితే వారికాలంలో సంభవించిన సంఘటనలు, చరిత్ర ప్రభావం వీరి రచనలో కనిపిస్తుంది. దేవునిలో నమ్మకముంచిన వారి అందరికి దేవుని కృప, క్షమాపణ తప్పక లభిస్తుందని నొక్కి చెప్పారు. పవిత్రాత్మశక్తి వీరిని బలంగా వాడుకుంది.

వారు వ్రాసిన సువార్తలో మూడు విభాగాలు అగుపిస్తాయి.

1. గలిలీ ప్రాంతలో ఏసుబోధనా పరిచర్య (లూ. 3:1, 9:56),

2. యెరూషలేముకు ప్రయాణయాత్ర (లూ. 9:57, 18:17),

3. యెరూషలేము పవిత్ర స్థలంకు చేరుట మరియు శ్రమలు (లూ. 18:18:23) ముఖ్యంగా “మంచి సమరీయుడు, పశ్చాత్తాప్తుడైన పాపి” సామెతలు పునీత లూకాగారి సువార్తలోనే గోచరమవుతాయి.

భక్త పౌలుగారు రెండేండ్లపాటు రోమునగర కారాగారంలో బంధింపబడినప్పుడు పునీత లూకాగారు వారిని సందర్శించటం జరిగింది. ఆనాటి రోము ప్రపంచానికే రాజధాని వంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుని ఉంది. పునీత లూకాగారు ఈ రోములోను చుట్టుప్రక్కల బోధిస్తున్న పేతురుగారిని మార్కుగారిని కలసి మాట్లాడి వారి ఆశీర్వాదములు పొందారు. అదే కాలంలో అపోస్తలుల కార్యాల్ని శ్రీసభ చరిత్రగా లూకాగారే అద్భుతంగా వ్రాశారు. ఇది లూకాగారి సువార్తకు పొడిగింపు రచనగా భావించాలి. అపోస్తులు ద్వారా తాము తెలుసుకున్న క్రీస్తుగూర్చి విషయాలను లూకాగారు వ్రాసిన పత్రాలు యెరూషలేములోను, కైసరియాలోనుగల ప్రసిద్ధ పురాతన దేవాలయాలలో భద్రపరచబడి ఉన్నాయి. వారు వ్రాసిన సువార్తలను వారే క్రీ||శ|| 70లో కడసారిగా మెరుగులు దిద్దినట్లు చెప్పబడింది. పునీత పౌలుగారు వేదసాక్షిగా గతించిన పిమ్మట లూకాగారు దాల్మాతియా వెళ్లి ఉండవచ్చని చరిత్రకారుల భావన. బహుశవారు గ్రీసుదేశంలో క్రీస్తు విశ్వాసంకోసం హతసాక్షిగా అసువులు బాసి ఉంటారని తెలుస్తుంది. కళాకారులు, గాజు పరిశ్రమ కార్మికులు, నోటరీ లేఖకులు, పెయింటర్లు ముఖ్యంగా వైద్యులకు పునీత లూకాగారిని పాలక పునీతునిగా శ్రీసభ ఏర్పరచింది. లూకా అంటే వెలుగు జ్యో తి, ప్రకాశం అని అర్థం.

Saint Luke, a physician at Antioch and a painter, was also an excellent rhetorician in Greek, his native language. He became a disciple of Saint Paul, the Apostle's fellow-worker and his faithful friend during his two imprisonments, and is best known to us as the historian of the New Testament acts of both Christ and the Apostles. Though not an eye-witness of Our Lord's life, the meticulous Evangelist diligently gathered information from those who had followed or listened to Jesus of Nazareth, and wrote, as he tells us, all things in order. His command of Greek is much admired. Saint Clement of Alexandria, Saint Jerome and Saint Thomas Aquinas state that it is he who translated Saint Paul's famous Epistle to the Hebrews, written in the language of the Jerusalem Christians, into the admirable Greek which we presently possess as the only ancient version.

The Acts of the Apostles were written by the Evangelist as a sequel to his Gospel, bringing the history of the Church down to the first imprisonment of Saint Paul in Rome, in the year 64. The humble historian never names himself, but by his occasional use of we instead of he or they, we are able to detect his presence in the scenes of Saint Paul's life which he describes. We thus find that he sailed with Paul and Silas from Troas to Macedonia, where he remained behind, apparently, for seven years at Philippi. Finally, after remaining near Saint Paul during the time he was imprisoned in Palestine, he accompanied him, still a prisoner, when he was transported to Rome. Thus he shared the shipwreck and perils of that memorable voyage, narrated in Chapter 27 of Acts — which book no Christian should fail to read, along with the four Gospels. He then narrates the two years of Saint Paul's first imprisonment, ending in his liberation.

There his narrative ends, but from Saint Paul's Epistles we learn that Saint Luke was his faithful companion to the last. His paintings of Our Lady are still conserved with care in a number of places in Europe. Saint Luke certainly learned from the Mother of Christ Herself, the story of the Annunciation, the Visitation, and the Angelic mission to the shepherds of Bethlehem. After the martyrdom of the Apostle to the Gentiles, Saint Epiphanus says that Saint Luke preached in Italy, Gaul, Dalmatia and Macedonia. Others say he went to Egypt and preached in the Thebaid, the region of the Fathers of the desert. Saint Hippolyte says he was crucified in Greece. His mortal remains were transferred to the Church of the Apostles, built by Constantine the Great at Constantinople, with those of Saint Andrew and Saint Timothy. Some of his relics remain in the Greek monastery of Mount Athos.

Add new comment

13 + 3 =