మరియమాత పూజిత మాసం 13వ రోజు

1. క్రీస్తు జననమునకై మరియమ్మగారు ఆశతో ఎదురుచూచిరి

2. తన కుమారుని జన్మకై కన్యమరియ తనను సిద్ధపరచుకొనెను

3. కన్యమరియ క్రీస్తు వరములతో నిండియుండెను