దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 29,2024

మొదటి పఠనం : 2 సమూ 15:13-14, 30; 16:5-13

భక్తి కీర్తన 3:2-3, 4-5, 6-7

సువిశేష పఠనం : మార్కు 5:1-20

Tags