దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 18,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 18:6-9; 19:1-7

భక్తి కీర్తన 56:2-3, 9-14

సువిశేష పఠనం : మార్కు 3:7-12

Tags