తపస్సుకాలం 2024

విభూది బుధవారం -ఫిబ్రవరి 14

తపస్సుకాలం మొదటి ఆదివారం -ఫిబ్రవరి 18

మ్రానికొమ్మల ఆదివారం -మార్చి 24

పవిత్ర గురువారం -మార్చి 28

పవిత్ర శుక్రవారం -మార్చి 29

పవిత్ర శనివారం -మార్చి 30

పునరుత్థాన మహోత్సవం -మార్చి 31