దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 12,2023

మొదటి పఠనం : కొలోస్సి 2:6-15
భక్తి కీర్తన 145:1-2, 8-9, 10-11
సువిశేష పఠనం : లూకా 6:12-19
 

Tags