దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 6,2024

మొదటి పఠనం : 1 రాజులు 8:22-23, 27-30

భక్తి కీర్తన 84:3, 4, 5, 10, 11

సువిశేష పఠనం : మార్కు 7:1-13

Tags