దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 10,2024

మొదటి పఠనం : 1 రాజులు 12:26-32; 13:33-34

భక్తి కీర్తన 106:6-7, 19-22

సువిశేష పఠనం : మార్కు 8:1-10

Tags