దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 23,2024

మొదటి పఠనం : 2 సమూ 6:12-15, 17-19

భక్తి కీర్తన 24:7, 8, 9, 10

సువిశేష పఠనం : మార్కు 3:31-35

Tags