దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 20,2024

మొదటి పఠనం : 2 సమూ 1:1-4, 11-12, 19, 23-2

భక్తి కీర్తన 80:2-3, 5-7

సువిశేష పఠనం : మార్కు 3:20-21

Tags