దివ్యపూజా పఠనాలు జనవరి 11,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 4:1-11

భక్తి కీర్తన 44:10-11,14-15.24-25

సువిశేష పఠనం : మార్కు 1:40-45

Tags