దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 10,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 3:1-10.19-20

భక్తి కీర్తన 40:2,5.7-10

సువిశేష పఠనం : మార్కు 1:29-39

Tags