మరియమాత పూజిత మాసము 24వ రోజు

దేవమాత మరణమును గురించి

1. దేవమాత మరణమునకు లోబడుటకు కారణము
2. దేవమాత మృతిపొందిన విధము
3. దేవమాత మరణ సమయములోనున్నవారికి శరణుగా ఉన్నది