దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 13,2023

మొదటి పఠనం : కొలోస్సి 3:1-11
భక్తి కీర్తన 145:2-3, 10-11, 12-13
సువిశేష పఠనం : లూకా 6:20-26
 

Tags