అనుదిన ధ్యానాంశం | 25 జనవరి 2024 | Rev Fr Pappula Sudhakar

గురుశ్రీ పప్పుల సుధాకర్ గారిచే ఆధ్యాత్మిక సందేశము
 Catholic Gospel Reflections
Camera and Editing :M Kranthi Swaroop  (RVA Online Producer)
#rvatelugu  #radioveritasasia   #Catholictelugusermons,
#ChristianMessages