దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 8,2024

మొదటి పఠనం : 1 రాజులు 11:4-13

భక్తి కీర్తన 106:3-4, 35-36, 37, 40

సువిశేష పఠనం : మార్కు 7:24-30

Tags