దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 1,2024

మొదటి పఠనం : 1 రాజులు 2:1-4, 10-12

భక్తి కీర్తన : 1 రా.ది.చ 29:10-12

సువిశేష పఠనం : మార్కు 6:7-13

Tags