దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 27,2024

మొదటి పఠనం : 2 సమూ 12:1-7, 10-17

భక్తి కీర్తన 51:12-13, 14-15, 16-17

సువిశేష పఠనం : మార్కు 4:35-41

Tags