దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 17,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 17:32-33, 37, 40-51

భక్తి కీర్తన 144:1, 2, 9-10

సువిశేష పఠనం : మార్కు 3:1-6

Tags