దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 12,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 8:4-7, 10-22 భక్తి కీర్తన 89:16-17, 18-19 సువిశేష పఠనం : మార్కు 2:1-12

Tags