దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 5,2023

మొదటి పఠనం : 1 తెస్స 5:1-6, 9-11
భక్తి కీర్తన 27:1, 4, 13-14
సువిశేష పఠనం : లూకా 4:31-3

Tags