దివ్యపూజా పఠనాలు మార్చి 3,2024

మొదటి పఠనం : నిర్గమ 20:1-17 భక్తి కీర్తన 19:8-11 రెండవ పఠనం : 1 కొరంతి 1:22-25 సువిశేష పఠనం : యోహాను 2:13-25

Tags