దివ్యపూజా పఠనాలు మార్చి 1,2024

మొదటి పఠనం : ఆది.కా 37:3-4, 12-13, 17-18 భక్తి కీర్తన 105:16-21 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 21:33-43, 45-46

Tags