దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 20,2024

మొదటి పఠనం : యెషయ 55:10-11

భక్తి కీర్తన 34:4-7, 16-19

సువిశేష పఠనం : మత్తయి 6:7-15

Tags