దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 17,2024

మొదటి పఠనం : యెషయ 58:1-9

భక్తి కీర్తన 86:1-6

సువిశేష పఠనం : లూకా 5:27-32

Tags