దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 15,2024

మొదటి పఠనం : ద్వీతీ 30:15-20 భక్తి కీర్తన 1:1-2, 3, 4, 6 సువిశేష పఠనం : లూకా 9:22-25

Tags