తపస్సుకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు పాటించవలసినవి

తపస్సుకాలంలో మనలోనుండి తీసివేయాల్సిన కలుపు
అహంకారం,కామం,బద్ధకం,దురాశ,కోపం,అసూయ.........

WHAT WEEDS ARE YOU GOING TO PULL UP

pride,Lust,gluttony,sloth,greed,wrath,envy
 

తపస్సుకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు పెంచుకోవలసినవి సుగుణాలు 
వినయం,పవిత్రత,నిగ్రహము,శ్రద్ధ,దాతృత్వం,సౌమ్యత......

AND WHAT SEEDS ARE YOU PLANTING THIS LENT??

humility,chastity,temperance,diligence,generosity,meekness

 

Tags