పునీత స్కాలాస్టికా స్మరణ |ఫిబ్రవరి 10

క్రీ॥శ॥ 480-542  

పునీత బెనడిక్టు, స్కాలాస్టికమ్మ ఇద్దరూ కవల పిల్లలు

ఆస్తులు, అంతస్తులు సర్వం త్యజించారు

బెనడిక్టు సభలో మఠకన్యగా సేవలు

కండరాలవ్యాది రోగుల పాలక పునీతురాలు

Tags