దివ్యపూజా పఠనాలు | సెప్టెంబరు 14,2023

మొదటి పఠనం : సంఖ్యా 21:4-9
భక్తి కీర్తన 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
రెండవ పఠనం : ఫిలిప్పి 2:6-11 
సువిశేష పఠనం : యోహాను 3:13-17
 

Tags