దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 5,2024

మొదటి పఠనం : 1 రాజులు 8:1-7, 9-13

భక్తి కీర్తన 132:6-7, 8-10

సువిశేష పఠనం : మార్కు 6:53-56

Tags