దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 14,2024

మొదటి పఠనం : 1 సమూ 3:3-10, 19

భక్తి కీర్తన 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10

రెండవ పఠనం : 1 కొరంతి 6:13-15, 17-20

సువిశేష పఠనం : యోహాను 1:35-42