పెంతెకోస్తు మహోత్సవం మే 19

ఆజ్ఞానులు విజ్ఞానులయ్యారు

 

భయస్థుల - దైర్యవంతులయ్యారు

 

ఆత్మశక్తితో నింపబడ్డారు

 

పావనాత్మమా! మాపై దిగిరమ్ము

Tags