దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 29,2024

మొదటి పఠనం : యిర్మియా 17:5-10 భక్తి కీర్తన 1:1- 4, 6 సువిశేష పఠనం : లూకా 16:19-31

Tags