దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 28,2024

మొదటి పఠనం : యిర్మియా 18:18-20 భక్తి కీర్తన 31:5-6, 14, 15-16 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 20:17-28

Tags