దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 27,2024

మొదటి పఠనం : యెషయా 1:10, 16-20 భక్తి కీర్తన 50:8-9, 16-17, 21, 23 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 23:1-12

Tags