దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 24,2024

మొదటి పఠనం : ద్వితీయ 26:16-19 భక్తి కీర్తన 119:1-2, 4-5, 7-8 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 5:43-48

Tags