దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 23,2024

మొదటి పఠనం : యెహెజ్కేలు 18: 21-28

భక్తి కీర్తన 130:1-8

సువిశేష పఠనం : మత్తయి 5:20-26

Tags