దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 22,2024

మొదటి పఠనం : 1 పేతురు 5:1-4 భక్తి కీర్తన 23:1-6 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 16:13-19

Tags