దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 21,2024

మొదటి పఠనం : యోనా 3:1-10

భక్తి కీర్తన 51:3-4, 12-13, 18-19

సువిశేష పఠనం : లూకా 11:29-32

Tags