దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 14,2024

మొదటి పఠనం : యోవేలు 2:12-18 భక్తి కీర్తన 1:3-6, 12-14, 17 రెండవ పఠనం : 2 కొరంతి 5:20-6:2 సువిశేష పఠనం : మత్తయి 6:1-6, 16-18

Tags