దివ్యపూజా పఠనాలు మార్చి 2,2024

మొదటి పఠనం : మీకా 7:14-15, 18-20 భక్తి కీర్తన 103:1-4, 9-12 సువిశేష పఠనం : లూకా 15:1-3, 11-32

Tags