మరియమాత పూజిత మాసం 15వ రోజు

లోక రక్షకుడగు క్రీస్తు ప్రభుని జన్మ
వృత్తాంతము

1. క్రీస్తు ప్రభుని జన్మ విశేషము
2. క్రీస్తు ప్రభుని దారిద్య్రము
3. మరియ, జోజేపుల ఆరాధన

Tags